Leveringsvoorwaarden

van De Weg naar Gezond Leven gevestigd en kantoorhoudende te Roomvatstraat 28, 1445LE Purmerend gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 61823163.

 

Definities

 1. Leveringsvoorwaarden: de Leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen Verkoper en Koper.
 2. Verkoper: leverancier
 3. Koper: wederpartij van Verkoper.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tot koop en verkoop van Producten & Diensten.

 

Algemeen

 1. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten met Verkoper inzake de verkoop en levering van Producten en Diensten door Verkoper.
 2. De Leveringsvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee schriftelijk is ingestemd.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Leveringsvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

Aanbod

 1. Ieder aanbod en elke offerte van Verkoper, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Bevat het aanbod of de offerte geen geldigheidstermijn, dan is het aanbod vrijblijvend.
 2. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Verkoper het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Verkoper daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper hiermee schriftelijk instemt.

 

Prijzen

 1. Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op de datum van aflevering.
 2. Verzendkosten Nederland:

Orders boven de € 80,- excl. btw portovrij.

Voor orders onder de € 80,- wordt € 6,- excl. Btw in rekening gebracht.

 1. Voor zendingen naar overige landen gelden andere tarieven die Koper kan opvragen.

Leveringen

 1. Levertijden van Producten die niet op voorraad zijn, kunnen slechts bij benadering worden opgegeven.
 2. Opgegeven termijnen waarbinnen de Producten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien Verkoper niet binnen de overeengekomen leveringstermijn kan leveren, wordt Koper hiervan met bekwame spoed op de hoogte gesteld met vermelding van de te verwachten leveringsdatum/leveringsdata. Koper kan hieraan geen recht van schadevergoeding in welke vorm dan ook ontlenen of tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan.
 4. Bestellingen kunnen in delen afgeleverd en gefactureerd worden. Iedere deellevering wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen.
 5. Verkoper zal de Producten zodanig verpakken en/of beveiligen dat deze Producten bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken en kunnen worden afgeleverd.
 6. Alle gegevens die van belang zijn voor de aflevering van de producten zullen door Koper op diens kosten aan Verkoper worden verstrekt. Koper staat ervoor in dat deze gegevens volledig en juist zijn. Bij schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van deze gegevens is Verkoper niet aansprakelijk.

Betaling, rente, incassokosten, rembours

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Door overschrijding van deze termijn treedt, nadat Koper schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij een redelijke termijn is gegeven om alsnog na te komen, verzuim in en kan Verkoper aanspraak maken op 1,5% rente per (gedeelte van een) maand. Alle aan incasso verbonden kosten zijn voor rekening van Koper. Op het moment dat Verkoper de vordering uit handen moeten geven worden de kosten berekend conform de geldende incassotarieven.
 2. Wanbetaling schort iedere leveringsplicht op en geeft Verkoper het recht alle lopende bestellingen te annuleren en deze Koper voor de toekomst van levering uit te sluiten.
 3. In alle gevallen kan Verkoper vooruitbetaling of vooraf zekerheid verlangen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Verkoper behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor, totdat alle door Verkoper gefactureerde bedragen met inbegrip van rente en kosten integraal zijn voldaan.
 2. Zolang de eigendom niet op Koper is overgegaan, is het Koper niet toegestaan om buiten het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden rechten op de zaken te verlenen.
  Het is derhalve niet toegestaan deze zaken (stil) te verpanden.

Reclames

 1. Reclames, telefonisch of schriftelijk, binnen 7 werkdagen. Indien tijdig en terecht is gereclameerd en Koper de zaken, met onze toestemming en vergezeld van het volledig ingevulde reclameformulier heeft geretourneerd, zal Verkoper hetzij gratis opnieuw leveren, hetzij Koper voor de terugontvangen zaken crediteren. Tot meer dan dat zijn wij nimmer gehouden.
 2. Verkoper moet de gelegenheid krijgen om de klacht te onderzoeken.
 3. Eenmaal aangebroken verpakkingen kunnen niet worden geretourneerd.
 4. Reclame schort betalingsverplichting niet op.

Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Verkoper gegeven garanties of gegarandeerde resultaten, aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien Verkoper aansprakelijk is voor door Koper geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Verkoper altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de bestelling waarbij de schade is ontstaan.
 4. Verkoper is nimmer schadeplichtig tegenover derden.
 5. Verkoper is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan:
  a) door ondeskundig gebruik, oneigenlijk gebruik of gebruik van het product in strijd met de bestemming daarvan;
  b) door gebruik van het product in strijd met door of namens Verkoper of de instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
  c) door ondeskundige bewaring (opslag) van de Producten;
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Verkoper of het leidinggevend personeel.
 7. Te late aflevering door vervoersdiensten is voor risico van Koper.
 8. Het weigeren in ontvangst te nemen van een geplaatste bestelling bij aanbieding of het niet afhalen van een bestelling na kennisgeving van de besteldienst, schort betalingsverplichting niet op.

 

Overmacht

 1. Ingeval nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is en dit te wijten is aan een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verkoper en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Verkoper, dan is Verkoper gerechtigd de nakoming voor een door hem te bepalen termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: het uitvallen van netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit, oorlog, oproer, handelsembargo, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Verkoper, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Toepasselijk recht, geschillen, acceptatievoorwaarden

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Door plaatsing van een bestelling verklaart

Koper zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.

 1. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Verkoper is gevestigd. Koper is eveneens bevoegd om het geschil voor de leggen aan de bevoegde rechter in zijn eigen vestigingsplaats.

 

Deze aangepaste leveringsvoorwaarden zijn ingegaan op 4 december 2015 en vervangen eerdere leveringsvoorwaarden.